Статут Чугуївського професійного ліцею

 1. Загальні положення

 

 

1.1.  ЧУГУЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ (далі – професійний ліцей) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

    Професійний ліцей здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також загальноосвітню підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

    Професійний ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, впроваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

 Повне найменування українською мовою:

ЧУГУЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ.

Скорочене найменування українською мовою: ЧУГУЇВСЬКИЙ ПЛ.

 Організаційно-правова форма: державна організація (установа, заклад).

1.2.  У зв’язку з потребою в робітниках будівельного і машинобудівельного спрямування для Чугуївського заводу паливної апаратури та виробничого об’єднання Харківзалізобетон і відповідно до спільного рішення Державного комітету Ради Міністрів Української РСР з професійно-технічної освіти та Міністерства будівництва Української РСР у 1974 році відкрито Міське професійно-технічне училище № 19 м. Чугуїв, яке згідно із наказом Державного комітету Української РСР з професійно-технічної освіти від 13.07.1984 № 156/3 «Про реорганізацію профтехучилищ системи профтехосвіти Української РСР» і згідно із наказом Харківського обласного управління профтехосвіти  від 21.08.1984 № 372 «Про реорганізацію профтехучилищ області» реорганізовано та перейменовано на Середнє професійно-технічне училище  № 19 м. Чугуїв Харківської області.

     Відповідно до Закону України «Про освіту» та згідно із пунктом 3 розділу I Положення про професійний навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 715 і наказом управління освіти Харківської обласної державної адміністрації від  11.02.1993 №  82 «Про перейменування СПТУ в ПТУ» Середнє професійно-технічне училище  № 19 м. Чугуїв Харківської області перейменовано на Професійно-технічне училище № 19 м. Чугуїв, яке згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 13.06.2003 № 380 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних  навчальних  закладів  Харківської області»  з  1 липня  2003 року реорганізовано у ЧУГУЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ.

ЧУГУЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ є правонаступником майна, прав та обов’язків Професійно-технічного училища № 19 м. Чугуїв.

Професійний ліцей утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

1.3.  Відповідно до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради Харківської області від 10.06.2016 № 149 «Про затвердження переліку вулиць населених пунктів Чугуївської міської ради» назва вулиці Щорса перейменована на вулицю Героїв Чорнобильців, тому місцезнаходження  професійного ліцею: Україна, 63506, Харківська область, місто Чугуїв,  вулиця Героїв Чорнобильців, будинок 56. 

 1.4.  Головним завданням професійного ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів    і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих  і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

 1.5.  Основними повноваженнями і напрямами діяльності професійного ліцею є:

а)організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;

б)навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в)розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г)розробка правил прийому учнів, слухачів до професійного ліцеюна основі типових правил прийому;

ґ)формування разом з органом управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

д)організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, та дітей із сімей, які отримають допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

е)атестація педагогічних працівників;

є)організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж)здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;

з)організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах, організаціях;

и)забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, слухачів, працівників;

і)матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

ї)визначення структури і штатного розпису професійного ліцею з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

й)забезпечення якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

к) видача документів про освіту встановленого зразка.

1.6.  Професійний ліцей надає платні освітні та інші послуги, визначені професійним ліцеєм відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України  ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

1.7.  Професійний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8.  Статут професійного ліцею розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 цього Статуту і вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу професійного ліцею.

1.9.  Міністерство освіти і науки України, місцевий орган управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, визначених актами законодавства здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок у професійному ліцеї визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства, та затверджується в установленому порядку.