Статут Чугуївського професійного ліцею

 3. Навчально-виробничий процес

 3.1.  Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами

3.2.  Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 1.7, 1.8 розділу 1 Статуту.

 3.3.  Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними професійним ліцеєм згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11вересня 2007р. № 1117, Національним класифікатором України  ДК 003:2010 «Класифікатор  професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

 3.4.  Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання в професійному ліцеї визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені професійним ліцеєм спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135.

 3.5.  Здобуття професійно-технічної освіти в професійному ліцеї здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

 Професійний ліцей самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів, слухачів.

 Усі форми професійно-практичної підготовки учнів, слухачів професійного ліцею здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, товарів широкого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.

 3.6.  Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно зі здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту в професійному ліцеї або в іншому навчальному закладі.

 Учні, які за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

 В професійному ліцеї може здійснюватись допрофесійна підготовка та профільне навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою та профільним навчанням у професійному ліцеї.

 3.7.  Прийом громадян на навчання до професійного ліцею на підготовку робітничих кадрів здійснюється згідно з правилами прийому, розробленими професійним ліцеєм на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355, відповідно до вимог державного замовлення та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу.

 Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

 3.8.  Навчальний рік в професійному ліцеї розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами на рік.

 Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

 Відповідно до вимог типових навчальних планів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти для учнів професійного ліцею, тривалість навчання яких перевищує 10 місяців, встановлюютьсящорічні канікули загальною тривалістю 11 тижнів (як правило, 2 у зимовий та 9 у літній періоди), для учнів, слухачів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.

 3.9.  Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

 Обліковими одиницями навчального часу є:

 а) академічна година тривалістю 45 хвилин;

б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

 в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

 г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

 ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

 д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

 Навчальний (робочий) час учнів, слухачів у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

 3.10.  Навчальні групи теоретичної підготовки в професійному ліцеї комплектуються чисельністю не більше як 30 осіб.

 Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб.

 У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, професійний ліцей може за погодженням із замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну.

 3.11.  Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів професійного ліцею здійснюється за критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

 Відвідування занять у професійному ліцеї учнями, слухачами є обов’язковим.

 3.12.  Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

 З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

 3.13.  Навчання в професійному ліцеї завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України1березня 1999р. за № 124/3417,та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. №956.

 До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які опанували повний курс професійно-технічного навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

 3.14.  Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якогозатверджуються Кабінетом Міністрів України.

 3.15.  Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам професійного ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

 3.16.  Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання в професійному ліцеї, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

 Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

 3.17.  Випускникам, які навчалися з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

 3.18.  Випускникам професійного ліцею, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти.

 За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник професійного ліцею, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, передбаченому Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 3.19.  Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014                       № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30липня 2015р. за № 924/27369.

 Особам, які навчалися у групах зі здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення із загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

 3.20.  Методичне забезпечення навчального процесу в професійному ліцеї здійснює методична служба, яка включає педагогічну та навчально-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

 3.21.  Мова навчання в професійному ліцеї визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.