Статут Чугуївського професійного ліцею

 5. Педагогічні працівники

5.1.  Перелік посад педагогічних працівників  професійного ліцею, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, та іншими нормативно-правовими актами.

5.2.  Педагогічною діяльністю у професійному ліцеї займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника. До педагогічних відносяться працівники, визначені законодавством.

На посади педагогічних працівників професійного ліцею можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну професійно-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників професійного ліцею визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

5.3.  Для визначення відповідності педагогічного працівника професійного ліцею займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для  присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством.

5.4.  Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників  професійного ліцею директор, у порядку визначеному законодавством.

5.5.  Педагогічні працівники професійного ліцею мають право на:

а)належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства;

б)щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

в)пенсію за вислугу років за наявності стажу безперервної педагогічної роботи згідно із законодавством;

г)матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення          відповідно до встановлених норм і пільг;

ґ)користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою професійного ліцею відповідно до його призначення;

д)підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;

е)захист професійної честі та гідності;

є)участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності професійного ліцею, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації професійного ліцею;

ж)захист персональних даних.

5.6.  Працівники професійного ліцею зобов’язані:

а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

б)особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

в)сприяти зростанню престижу  професійного ліцею;

г)дбайливо ставитись до майна  професійного ліцею;

ґ)дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії;

д)на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність, забезпечувати умови для виконання учнями, слухачами  навчальних планів і програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів;

е) додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня, слухача;

є)виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

5.7.  Педагогічні працівники  професійного ліцею несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.