Статут Чугуївського професійного ліцею

 6. Загальне управління

 6.1.  Професійний ліцей належить до сфери управління Міністерства освіти науки України, місцевого органу управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, визначених нормативно-правовими актами.

 Професійний ліцей забезпечує виконання законодавства України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади.

 6.2.  Керівництво діяльністю професійного ліцею здійснює директор, який призначається на посаду Міністерством освіти і науки Україниза результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту у відповідності до законодавства.

 Директор професійного ліцею проходить атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 Контракт з директором професійного ліцею може бути розірваний на підставах, установлених законодавством, а також передбачених у контракті.

 При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора.

 Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

 6.3. Директор професійного ліцею:

 а)організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

 б)діє від імені професійного ліцею;

 в)у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності професійного ліцею;

 г)приймає на посади та звільняє з посад працівників професійного ліцею,затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

 ґ)створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

 д)видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів професійного ліцею та застосовує передбачені законодавством стягнення;

 е)затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників професійного ліцею;

 є)встановлює щорічну винагороду, матеріальну допомогу, премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам професійного ліцею за конкретні результати праці;

 ж)забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

 з) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів, слухачів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

 и)забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням  закріпленого за професійним ліцеєм майна відповідно до законодавства.

 Органи управління професійно-технічною освітою можуть делегувати директору професійного ліцею інші повноваження, що визначаються контрактом.

 Директор професійного ліцею щорічно звітує перед загальними зборами колективупрофесійного ліцею.

 6.4.  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  професійного ліцею є загальні збори колективу професійного ліцею, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу  професійного ліцею скликаються не менше одного разу на рік.

 6.5.  Загальні збори колективу професійного ліцею уповноважені:

 а)погоджувати Статут професійного ліцею та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

 б)брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку  професійного ліцею,підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази  професійного ліцею;

 в)вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора  професійного ліцею;

 г)вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора  професійного ліцею;

 ґ)обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;

 д)обирати членів комісії з трудових спорів;

 е)заслуховувати щорічний звіт директора  професійного ліцею;

 є)розглядати та укладати колективний договір.

 6.6. Рішення загальних зборів колективупрофесійного ліцею вважається прийнятим,якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них.Рішення загальних зборів колективупрофесійного ліцею має дорадчий характер.

 6.7.  У професійному ліцеї можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

 6.8.  Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого та виховного процесу, головою якої є директор  професійного ліцею.

 6.9.  У професійному ліцеї забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

 Директор та головний бухгалтер професійного ліцею несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.