Статут Чугуївського професійного ліцею

 7. Фінансування та матеріально-технічна база

7.1.  Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення професійного ліцею визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами.

Фінансування професійної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників  професійного ліцею, у межах обсягів державного замовлення та/або регіонального замовлення, здійснюється відповідно до законодавства.

Професійний ліцей є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.

У професійному ліцеї заборонено розподіл отриманих професійним ліцеєм доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування  єдиного  соціального внеску),  членів  органів  управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) професійного ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання професійного ліцею, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямів діяльності професійного ліцею, визначених цим Статутом.

7.2.  Обсяги бюджетного фінансування професійного ліцею не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

7.3.  Додаткові джерела фінансування професійного ліцею визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

7.4.  Додатковими джерелами фінансування є:

а)кошти, одержані за первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, у тому числі підготовку і перепідготовку робітників за замовленнями служби зайнятості населення;

б)плата за надання додаткових освітніх послуг; 

в)доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;

г)доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

ґвалютні надходження;

д)добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

є) кошти, що отримані  професійним ліцеєм за надання платних послуг, визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України  професійний ліцей протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

7.5.  Кошти, що надходять до професійного ліцею від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.6.  Невикористані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з розрахунків професійного ліцею, окрім випадків передбачених законодавством.

7.7.  П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійного ліцею направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

7.8.  Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів професійний ліцей використовує  навчально-матеріальну базу та земельну ділянки відповідно до паспортів, технічної документації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, актів на право постійного користування землею, інших правовстановлюючих документів.

Приміщення і споруди  професійного ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9.  Майно професійного ліцею, у тому числі: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплюються за професійним ліцеєм на праві оперативного управління.

Функції управління майном, яке закріплюється за професійним ліцеєм, здійснює Міністерство освіти і науки України.

Майно та земельні ділянки, що закріплюються за професійним ліцеєм, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають вилученню або передачі у власність, оренду (суборенду) юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України, крім передбачених законодавством випадків.

7.10.  Передача професійного ліцею з державної у комунальну власність здійснюється відповідно до законодавства.

Списання майна професійного ліцею здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314.

7.11.  Професійний ліцей несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.12.  Професійний ліцей має право отримувати безкоштовно від суб’єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.